KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

I.Bevezetés

Az adatkezelő, azaz a Jász és Jász Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 2151 Fót, Zsigmond Király utca 3, cégjegyzékszám: 13-09-069433; adószám: 12005459-2-13; képviseli: Jász András ügyvezető, Jász Tünde Angéla ügyvezető, Honlap: www.jasz.huWebáruház: http://webaruhaz.jasz.hu/) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatásnak.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Jelen adatkezelési tájékoztató a (webaruhaz.jasz.hu) weboldalon található webáruház működtetése során történő személyes adatkezelésekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. A tájékoztató elérhető weboldalunkon a következő linken: https://webaruhaz.jasz.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

A webáruház célja a Szolgáltató végfelhasználó ügyfeleinek (természetes vagy jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek) termékekkel történő kiszolgálása. Erre tekintettel a Szolgáltató az üzemeltetéssel kapcsolatban elsődlegesen a szerződés teljesítése érdekében szükséges adatokat tart nyilván. Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra kerülnek számviteli és adózási célból a társaság által megbízott könyvelőnek Nem természetes személy ügyfeleknél elkerülhetetlen az is, hogy Szolgáltató a céges partnerek munkavállalói vagy meghatalmazottjai, megbízottjai egyes adatait is kezelje, mely adatkezelésekre szintén a jelen Tájékoztató irányadó.

Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeivel összhangban és azzal összefüggésben kell alkalmazni.

 A Felhasználó mind a honlap használatával, mind a webshop-ba történő regisztrációval elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. 

Értelmező fogalmak:

 1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, ideértve jelen a nem természetes személy Felhasználók által megadott természetes személy használókat is (rendelésre és termék átvételre jogosult személyek, kereskedelmi és áruforgalmi kapcsolattartók);
 2. Felhasználó: a weboldal (webaruhaz.jasz.hu) honlapot és/vagy a webshopot használó Érintett (ideértve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget is) vagy nem természetes személy egyéb más felhasználó;
 3. Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („Érintettre”) vonatkozó bármely információ;
 4. Személyes adat különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 5. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. Adatkezelő: Jász és Jász Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2151 Fót, Zsigmond Király utca 3. cégjegyzékszám cégjegyzékszám: 13-09-069433; adószám: 12005459-2-13 képviseli: Jász András ügyvezető);

Átmenetileg várhatóan 2020.12.31.-ig az Adatkezelőnél folyó szoftverfejlesztés eredményessége érdekében az Adatfeldolgozótól érkező adatokat Adatkezelőként a E-SZOFTVER Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-892102, adószám: 14171059-2-43,székhely: 1191 Budapest, Üllői út 178. I. em., képviseli: Malinovszky László ügyvezető) kezeli.

 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 3. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, különös tekintettel a Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra (székhely/levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13; képviseli: Fehér László ügyvezető);

A személyes adatokba történő betekintés vonatkozásában kisegítő feladatok ellátása során Adatkezelőnek minősül az IT Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság. (Bővebben lásd. VII. fejezet 3. pont)

 1. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A jelen Tájékoztatóban alkalmazott többi fogalom megfelel a hatályos jogszabályi előírások – így különösen: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – által meghatározott fogalmaknak. Adatkezelő az általa alkalmazott adatkezelések során a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával jár el.

II. Az adatkezelés alapelvei

1. Az Adatkezelő az Érintett adatai kezelése során a következő alapelvek maradéktalan figyelembevételével jár el:

a)        Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)        az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c)         az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”)

d)      pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, ezért szükség esetén a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. („pontosság”);

e)        tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

f)         kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

g)        az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

2. Az Adatkezelő az eljárásrendjét a fentieknek megfelelően alakította ki, azt folyamatosan felülvizsgálja és szükség szerint módosítja. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja a beépített és alapértelmezett adatvédelmet.

3. Az igénybe vevőnek (Felhasználónak) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa. Felhasználó ezzel a jogával a IX. fejezetben meghatározottak szerint jogosult élni.

4. Társaságunk az Ön személyes adatait

a)az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

III. Felhasználó felelősségi köre

 1. Amennyiben a Felhasználó nem saját adatait adja meg, hanem egyéb természetes személyét a webshop-ba történő regisztráció során vagy annak használatával összefüggésben, a Felhasználó kizárólagos felelőssége lesz, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tegye meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét Adatkezelő a Felhasználóra továbbháríthatja.
 2. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Felhasználó felelőssége, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, felelős továbbá ezek naprakészen tartásáért is. Felhasználó az adatokban bekövetkezett változásokat köteles a regisztrációs felületen haladéktalanul átvezetni, az adatokat módosítani. Felhasználó az adatmódosítást kezdeményezheti az Adatkezelőnél is, az Adatkezelő IX. fejezetben meghatározott elérhetőségein.
 3. Adatkezelő kiskorúak adatait nem kezeli. Ugyanakkor a 16. életévét betöltött kiskorú Érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A 18 év alatti kiskorúak a webshop-ot nem használhatják, ilyen személyek a webshop-ba nem regisztrálhatók. Ennek betartása a Felhasználó felelőssége.
 4. Az Ön adatszolgáltatása előfeltétele a szerződéskötésnek. A weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy a Társaság Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF), és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

Ön a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az adatkezelő kizárja felelősségét, amennyiben Ön más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásainkat.

Az adatkezelőt a által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve a szolgáltatás teljesítésével összefüggő egyéb problémáért, hibáért felelősségét kizárja.

 IV. Az egyes adatkezelési célok és ezek feltételrendszere

Az Adatkezelő személyes adatot a következő célokból kezel:

1. Szállítási keretszerződés megkötése és teljesítése webshop-on keresztül történő vásárlás esetén

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §

Adatkezelés célja:

A Felhasználó a webshop-ba azon célból regisztrál, hogy az Adatkezelővel szállítási keretszerződést kössön. A szállítási keretszerződés alapján a Felhasználó jogosult a webshop-on keresztül vásárolni, azaz egyedi megrendeléseket leadni, melyek a keretszerződés során létrejött egyedi megállapodásnak minősülnek a webshop Általános Szerződési Feltételei értelmében.

Annak érdekében, hogy a felek a keretszerződést és az egyedi szerződéseket teljesíteni tudják, szükség van arra, hogy a Felhasználó maga, vagy a Felhasználó nevében eljáró egyes Érintettek (pl.: vezető tisztségviselők, rendelésre jogosult munkavállalók, megrendelt áruk átvételére jogosult munkavállalók/megbízottak, számlázással és pénzügyi kérdésekkel foglalkozó kapcsolattartók) bizonyos kapcsolati adatait az Adatkezelő kezelje.

Kezelt személyes adatok természetes személy esetén:

E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév, Mobiltelefon, Adószám, bruttó árak megjelenítése, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél feliratkozás: igen/nem, regisztráció időpontja, kedvencek listán tárolt termékek adatai és listára kerülés időpontja

Kezelt személyes adatok egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság esetén:

E-mail cím, Jelszó (nem visszafejthető formában tárolva), Ügyintéző vezetéknév, Ügyintéző keresztnév, Mobiltelefon, bruttó árak megjelenítése, Számlázási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, Szállítási cím: Irányítószám, Város, Utca, házszám, hírlevél feliratkozás: igen/nem, Cégnév, adószám, regisztráció időpontja, kedvencek listán tárolt termékek adatai és listára kerülés időpontja

1.1  A szerződés teljesítése, mint fő cél alapján az Adatkezelő a következő alcélokból kezeli a személyes adatokat:

 • keretszerződés és/vagy egyedi szerződés létrehozása, módosítása, megszüntetése: a természetes személy Felhasználó (pl. egyéni vállalkozó, egyéni cég) egyes alapadatai szükségesek a jogviszony létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez (adatok körét ld. fent). A Felhasználó a regisztráció során, mely a keretszerződés létrejöttét eredményezi, köteles megadni bizonyos személyes adatokat (természetes személy Felhasználó, nem természetes személy Felhasználó vezető tisztségviselője és kapcsolattartók fent felsorolt adatai);
 • ellenszolgáltatás (vételár és egyéb költségek) megállapítása és megfizetése, számlázás: Adatkezelő kezeli a természetes személy Felhasználóknak és a Felhasználók pénzügyi kapcsolattartójának adatait a számlázás, a vételár és egyéb költségek megfizetése, és a fizetéssel kapcsolatos egyes kérdések rendezése érdekében;
 • megrendelt termékek el-/kiszállítása:Adatkezelő a megrendelt termékeket a Felhasználó által megjelölt címre kiszállítja, vagy az az Adatkezelő telephelyén átvehető. A termékek átadhatósága érdekében Adatkezelő bekéri a termék átvevőjének nevét és személyi igazolvány számát, melyet a helyszínen ellenőriz. Az Adatkezelő által megvalósított kiszállítás esetén Adatkezelő jogosult a termék átvevőjeként megjelölt kontaktszemély adatait (név, telefonszám) a fuvarozó megbízottjának átadni (megbízott fuvarozók listáját ld. lentebb).
 • pénzügyi és számviteli valamint egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítése:

- a személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek a számviteli és adózási kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság könyvelőjének (Penok Bt., Székhelye:  1113 Budapest, Bartók Béla út 152. F. ép. II. em. 219-220., Cégjegyzékszám: 01-06-725098 ,Adószám: 20354473-2-43, kapcsolattartó: Kovács-Gorcsa Noémi, telefon: +36707749432), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az alábbiak szerint. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

- 2018. július 1. napjától a kötelezően szolgáltatandó adatok köre kibővül, az adatszolgáltatási kötelezettség a számlának, számlával egy tekintet alá eső okiratnak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjed. Továbbá az adatszolgáltatás elválik a bevallástól ezért a számlázó programmal történő számlázás esetén a számlaadatok a számlázó programból a kiállítás után azonnal, XML formátumban, interneten keresztül továbbítandók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződés létrehozása, teljesítése és megszüntetése, valamint a Felhasználó regisztrációval megadott hozzájárulása és

- az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése (amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.) valamint a  GDPR 6. cikk. (1) bekezdésének a) pontja (hozzájárulás), a  GDPR 6. cikk. (1) bekezdésének b) pontja ( szerződés teljesítéséhez szükséges), GDPR 6. cikk. (1) bekezdésének c) pontja (jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése)

Az adatkezelés időtartama:

 • befogadott regisztráció:az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint a keretszerződés megszűnése (regisztráció törlése), kivéve, ha jogszabály az adat hosszabb időn keresztül történő megőrzését írja elő (mely esetben a kötelező megőrzési idő lejártáig kerül sor az adat kezelésére), vagy az Adatkezelő más, megfelelő jogalappal rendelkezik az adat megőrzésére (mely esetben az eltérő jogalap/cél megvalósulásáig kerül sor az adat kezelésére, például igényérvényesítés esetén, jogos érdek alapján). A jogalap és/vagy cél változásáról az Érintett értesítést kap.
 • elutasított regisztráció: elutasított regisztráció esetén az Adatkezelő az adatokat az elutasítással egyidejűleg törli.

Adattovábbítás:

Bizonyos szerződéseknél vagy kötelmeknél sor kerülhet személyes adat továbbítására harmadik személy részére, például kiszállítás vagy a megrendelések felvétele és kiszállításra történő előkészítése esetén, ld. fent. Valamennyi szerződés esetén adattovábbítás történik a társaság által megbízott könyvelő részére a társagának a pénzügyi, számviteli és adóügyi jogszabályokban előírt kötelezettsége teljesítése céljából. Az Adatkezelő megfelelő garanciákkal és egyéb intézkedésekkel is gondoskodik az átadásra kerülő adatok biztonságáról (ld. a VII. fejezetet is).

A szerződés teljesítésével kapcsolatban az Adatkezelő alvállalkozót vesz igénybe általános jelleggel, aki az Adatfeldolgozó. Az Adatfeldolgozó a webshop szoftver tulajdonosa, és üzemeltetési támogatást nyújt az Adatkezelőnek az áruértékesítési szerződés teljesítéséhez. Az Adatfeldolgozó ebben a jogviszonyban az Adatkezelő Adatfeldolgozójaként is eljár, amennyiben a Felhasználó által megadott személyes adatok az Adatfeldolgozó részére teljeskörűen átadásra kerülnek a szerződés teljesítése érdekében. E körben az Adatfeldolgozó végzi különösen a logisztikai feladatok összességét (különös tekintettel a megrendelés összeállítására, csomagolására, fuvarozó részére történő átadására is), illetve egyéb kisegítő feladatokat is ellát (például: szerverszolgáltatás, IT support, hírlevélküldés támogatása).

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló partnerek adatait (a megrendelő magánszemélyek, illetőleg gazdasági társaságok és azok ügyintézőinek nevét, e-mail címét és telefonszámát) az Adatkezelő webáruház tárhely szolgáltatója és beszállítója (a Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., cégjegyzékszám: 13-09-215566, adószám: 10593756-2-13; képviseli: Fehér László ügyvezető)) , mint Adatfeldolgozó  a megrendelések teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezeli. A megrendelések hatékonyabb teljesítése érdekében az Adatkezelő XML adatkapcsolattal történő adatlekérdezéseket kíván eszközölni Adatfeldolgozó felé, amely adatkapcsolat kiépítése szoftverfejlesztést igényel az Adatkezelő társaságnál. Az XML adatkapcsolattal történő lekérdezések során Adatfeldolgozótól továbbított adatok, a fejlesztés ideje alatt nem közvetlenül Adatkezelőhöz, hanem az E-SZOFTVER Korlátolt Felelősségű Társasághoz (Cg. 01-09-892102, adószám: 14171059-2-43,székhely: 1191 Budapest, Üllői út 178. I. em., képviseli: Malinovszky László ügyvezető) érkeznek be, így a fejlesztés során az Adatfeldolgozó által kezelt adatokat kizárólag a szoftverfejlesztés érdekében az E-SZOFTVER Kft. által kerülnek kezelésre.

Ezzel kapcsolatban az Adatkezelőn túlmenően a következő adatfeldolgozó részére kerülhet sor adat továbbítására  ideiglenesen, a szoftverfejlesztés időtartamára:

 a)E-SZOFTVER Korlátolt Felelősségű Társaság

(Cg. 01-09-892102, adószám: 14171059-2-43,székhely: 1191 Budapest, Üllői út 178. I. em., képviseli: Malinovszky László ügyvezető)

Az E-SZOFTVER Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi nyilatkozata az alábbi webhelyen érhető el: http://www.szamlazoprogramom.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

Az adatfeldolgozói kisegítő feladatokkal kapcsolatban az Adatkezelőn túlmenően a következő adatfeldolgozó részére kerülhet sor adat továbbítására:

 a)IT Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-142240, székhely: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty Mihály u. 77. B. ép, adószám: 14917040-2-13, képviseli: Tóth Róbert ügyvezető)

 

A kiszállítással kapcsolatban az Adatfeldolgozón túlmenően a következő adatfeldolgozók részére kerülhet sor adat továbbítására amennyiben az a szerződés teljesítéséhez szükséges:

a) Waberer's International Zrt.

Cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

b) SCH TRANS Kft.

Cím:1035 Bp. Miklós u. 37

c) Innight Hungary Kft.

Cím: 2046 Törökbálint, Hosszúrét 062 hrsz.

d) Imperial 22 Futárpostai és Egyéb Postai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1045 Budapest, Berni u. 1.

e) GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

2. Direkt marketing üzenetek és hírlevelek küldése 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.cikk (1) bek. a) pont, Grtv. 6. §

Felhasználónak és az Érintetteknek lehetőségük van az általuk kezelt regisztrációs felületen hírlevélre és egyéb direkt marketing tevékenységre feliratkozni, amely feliratkozással (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. A Felhasználó és Érintett a feliratkozással hozzájárul a regisztrációkor megadott adataik (elsődlegesen: e-mail cím) direkt marketing és hírlevél küldési célokból történő felhasználásához az Adatkezelő által. Felhasználó és/vagy Érintett ezen hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a regisztrációs felületen, vagy Adatkezelő felé intézett ilyen irányú kéréssel, illetve hasonló módon adatai ilyen célú kezelésével szemben tiltakozással élhet. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból –  rövid határidővel vállaljuk.

 Az adatkezelés célja:

Az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.

Az adatkezelés időtartama:

A fenti célból az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig kezeli, de nem tovább, mint a regisztráció megszűnése, vagy az Érintett törlése a regisztrált személyek közül.

Adattovábbítás:

Adatkezelő direkt marketing és hírlevél küldése célú adatkezelés esetén személyes adatokat nem továbbít harmadik személynek, kivéve az Adatfeldolgozót.

Az adatkezelés címzettjei:

A Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

 A hozzájárulás megtagadásának jogkövetkezményei: amennyiben az Érintett nem adja hozzájárulását a fent meghatározott célú adatkezeléshez, nem értesül közvetlenül az Adatkezelő által meghirdetett akciókról, bevezetésre kerülő új termékekről, stb. A termékekre vonatkozó kedvezmények, új termékekre vonatkozó információk a webshop-ban egyébként az egyes termékeknél fellelhetők, tehát az Érintett nem esik el a kedvezményektől, ha a terméket közvetlenül a webshop-ban megtekinti, csak összefoglaló módon nem kapja meg.

Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: a webshop üzemeltetése során profilalkotásra és automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

A hírlevélre történő feliratkozással az érintett hozzájárul, hogy a Társaság, mint adatkezelő az általa megadott személyes adatait jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és tudomásul veszi, hogy a feliratkozás olyan nyilatkozatnak tekintendő, amely alapján a Társaság számára hírlevelet küldhet. A hírlevél szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. A Társaság a hírlevélre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adatait csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

A hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát az érintett bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben minden személyes adatát a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részére a továbbiakban hírlevél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatot elküldheti az info@jasz.hu e-mail címre, illetve a Jász és Jász Kft. 1154 Budapest, Gábor Áron utca 22.postai címre is.

A  direkt marketing tevékenységre történő feliratkozással tudomásul veszi, hogy a Társaság az Ön részére direkt marketing anyagot küldhet és ezzel összefüggésben mint adatkezelő a megadott személyes adatait jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A direkt marketing szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel. A Társaság direkt marketingre vonatkozó adatkezelési nyilvántartásban rögzített személyes adatait csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásával adhatja át.

A direkt marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben minden személyes adatát a Társaságnak a nyilvántartásából haladéktalanul törölnie kell és az Ön részére a továbbiakban direkt marketing anyagot nem küldhet.  A visszavonó nyilatkozatát elküldheti az info@jasz.hu e-mail címre.

A személyes adatoknak direkt marketing célból történő kezelését meg kell szüntetni, ha az a cél, amelyre az adatokat kérték megvalósult, kivéve, ha az érintett az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult,az érintett nyilatkozata szerint a megkereső szervezettel nem kíván együttműködni.

A direkt marketing során minden érintettnek joga van arra, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, kérje személyes adatainak a cég birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. A cég köteles írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítéséről.

Az érintettet kérelmére a cég köteles az általa kezelt adatairól írásban tájékoztatni, illetőleg azokat helyesbíteni. A harmadik személy részére átadott adatok helyesbítését vagy törlését - a hat hónapon belül továbbított adatok vonatkozásában - az érintett kérelmére a cég köteles kezdeményezni.

A cég köteles azonosító adataikat (név, lakcím) megfelelő módon mindazon személyek tudomására hozni, akiknek név- és lakcímadatai az üzletszerzési listán szerepelnek, illetőleg, akiket arra fel kívánnak venni.

Címzett reklámküldemény természetes személy, mint a reklám címzettje részére közvetlen üzletszerzés útján a címzett előzetes és kifejezett hozzájárulásának hiányában is küldhető, a reklámozó és a reklámszolgáltató azonban köteles biztosítani, hogy a reklám címzettje a reklám küldését bármikor ingyenesen és korlátozás nélkül megtilthassa. Megtiltás esetén az érintett személy részére reklám közvetlen üzletszerzés útján a továbbiakban nem küldhető.

3. Követelések érvényesítése

Amennyiben a keretszerződésből és/vagy az egyedi szerződésből bármilyen igény származik a Felhasználóval szemben, vagy a Felhasználó kíván igényt érvényesíteni Adatkezelővel szemben, úgy az Adatkezelő a keretszerződés alatt és megszűnését követően is jogosult ezen igényérvényesítés érdekében kezelni az Érintett személyes adatait. Felhasználó a regisztrációval ehhez kifejezetten hozzájárul, és gondoskodik arról, hogy az Érintettek hozzájárulását is beszerezze.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont

Az ilyen célú adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelővel fennálló szerződésből eredő teljesítési kötelezettség jogi úton történő kikényszerítése nem esik a fentiekben kifejtett – a kivételek közé tartozó – tilalom hatálya alá.

Az adatkezelés időtartama:

A fenti célból az adatokat az Adatkezelő a cél eléréséhez szükséges lehető legrövidebb ideig kezeli, de nem tovább, mint az igényérvényesítési folyamat végleges lezárulta, illetve a hozzájárulás visszavonása, kivéve, ha jogszabály az adatok ezt követően történő megőrzését is előírja, mely esetben a jogszabályban meghatározott ideig kerülnek az adatok megőrzésre.

Adattovábbítás:

Adatkezelő az igényérvényesítés érdekében jogosulttá válhat személyes adatoknak hatóságok, bíróságok részére történő továbbítására. Ezen kívül jogi tanácsadás biztosítása érdekében vagy követelésbehajtónak történő ügyátadás érdekében, esetleg faktoring vagy követelésbiztosítás érdekében is jogosulttá válhat bizonyos személyes adatok átadására. Az adatátadást az Adatkezelő köteles a legszükségesebb minimumra szorítani. Az adattovábbításról az Érintett tájékoztatást kap.

4. Honlap használata

A honlapot használók (regisztrált és nem regisztrált Felhasználók) a honlap használatával elfogadják a webaruhaz.jasz.hu weboldalon elérhető honlap használati szabályzatot, továbbá a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A honlap más honlapokra történő hivatkozásokat is tartalmazhat. E körben az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a más honlapokra történő hivatkozás alapján a felhasználó által elért honlapok adatvédelmi és adatkezelési eljárásrendjéért, előírásaiért. Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései e honlapokra nem terjednek ki.

http://jasz.hu/kapcsolat fül alatt található üzenetküldés menüpontban a felhasználó önkéntesen adja meg adatait és hozzájárul az adatai továbbítására az info@jasz.hu email címre. A http://jasz.hu/ honlap tárhely szolgáltatója az adatokat nem tárolja, csak továbbítja az adatkezelő e-mail címére. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, telefonszámával, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 30 nap elteltével törli.

A honlap által használt cookie-k tekintetében ld. a VI. fejezetet.

A weboldal tárhely – szolgáltató neve, címe, email címe: Abaco.hu Kft.2083 Solymár, Méhes utca 4.Email: hosting@abaco.hu ,telefon: +36 20 62 101 62, cégjegyzékszám: 13-09-187226, adószám: 14553642-2-13). (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontjai)

V. Adatok kezelése

Adatkezelő a webshop üzemeltetése során az alábbi cookie-kat alkalmazza:

1. Webáruházakra jellemző cookie-k

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől/Felhasználótól hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az Érintett vagy a Felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van. 

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, IP cím, aktivitási dátumok és időpontok.

Az adatkezelés időtartama:

a)        a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart,

b)        vsuser cookie esetén tevékenység után 1 hónapig tart,

c)         VS_AUTH cookie esetén 2028. dec. 31-ig tart,

d)        browserDownloaderNewerAgain_cookie esetén tevékenység után 1 évig tart.

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

2. Google Analytics

A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/

3. Webes naplózás

A weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása és szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása érdekében a honlapon sütiket használunk. Süti (cookie) tájékoztató a www.jasz.hu oldalon: a weboldal látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a weboldalon minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség.

Ennek megfelelően a Weboldal egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A Weboldal kétféle cookie-t használ: Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig (30 napig) kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól is függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Ezek az adatok az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa a látogatói csoportokat a megtekintett tartalom szerint (pl. felugró ablak induláskor).Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa.  A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies.

Adatkezelő a webshop használata során webes naplózást is alkalmaz. Az adatkezelés célja a Felhasználó webes tevékenységének nyomon követhetősége a szerződés teljesítése érdekében (teljesítés megrendelésnek való megfelelőségének igazolhatósága).

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja.

A webes naplózással kapcsolatban tárolt adatok: események időpontja, felhasználó neve, érintett neve, forrás url, IP cím, web böngésző típusa, megtekintett URL-ek, weboldalra érkezés/ távozás időpontja.

Ezen kívül naplózásra kerül a webáruházban lévő funkciók használata és a funkciók paraméterei.

A webes naplózás tekintetében az adatkezelés időtartama: 60 nap

A webes naplózás adatai továbbításra nem kerülnek.

A webáruház tárhely – szolgáltató neve, címe, email címe: Név: CORWELL Kft. ,Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52. fszt. 4., Telephely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., Adószám: 10593756-2-43, Telefon: +36 1 889 9000, E-mail cím: corwell@corwell.hu. (GDPR 6. cikk. (1) bekezdés a) és f) pontok)

VI. Adatokhoz való hozzáférés, adatok kiadása harmadik személyeknek, az adatok tárolása

1. Általános rendelkezések

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

-           az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;

-           csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;

-           az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;

-           gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

2. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, hozzáférés

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy ne adjon ki harmadik személynek Érintetti adatot. Az adatkiadás azonban bizonyos esetekben nem kerülhető el. Adatkezelő elsődlegesen a következő esetekben ad ki adatot harmadik személynek:

 • hatóság(ok) felé történő adatátadás: a szerződések létesítésével, teljesítésével és megszüntetésével kapcsolatban az Adatkezelőnek jogszabályi előírásokból fakadó jelentési kötelezettsége keletkezhet. Hatósági megkeresésre vagy bűncselekmény gyanújára alapítottan egyéb adatkiadásra is sor kerülhet.
 • Adatfeldolgozó hozzáférési jogosultsága:az Adatfeldolgozó mint a webáruház szoftvertulajdonosa és mint az Adatkezelő általános alvállalkozója a webáruházban rögzített adatokhoz teljeskörűen hozzáfér. A hozzáférés célja az Adatkezelő megbízásából történő szerződés teljesítése. Adatfeldolgozó az Adatkezelő által továbbított megbízásait Adatfeldolgozóval kötött megállapodása alapján alvállalkozón keresztül teljesíti.
 • Adatfeldolgozók részére történő adatátadás: az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatás keretében jogosult az Érintett adatait a kijelölt fuvarozónak/alvállalkozóknak, mint a teljesítésben résztvevőknek átadni. Adatkezelő jogosult továbbá a Társaság könyvelőjének a Társaság pénzügyi, számviteli és adóügyi jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges Érintetti adatokat átadni.

A fentiekben meghatározott eseteken kívül a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban is adhat ki az Adatkezelő adatot harmadik személynek.

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, a jelen Tájékoztatóban meghatározott alapelvek szigorú betartásával.

Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

3. Adatok fizikai tárolása

Az adatok kezelése és feldolgozása, valamint az adatok biztonsági mentése Magyarország területén történik, az Adatkezelő tulajdonában álló szerveren.

A szerver karbantartását, szervizelését, átépítését, szoftveres installálási és helyreállítási munkáit, a levelező szolgáltatás működtetését az IT Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.13-09-142240, székhely:2336 Dunavarsány, Vörösmarty Mihály u. 77. B. ép, adószám: 14917040-2-13, képviseli: Tóth Róbert ügyvezető) végzi.

Az IT Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság az Adatkezelővel kötött szerződéses megállapodása alapján biztosítja, hogy személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű kiszolgálókon törtéjen, emellett minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az Adatkezelő által kezelt adatok elvesztése, más célra történő felhasználásra, illetéktelen személy általi megismerése, nyilvánosságra hozatala vagy egyéb adatvédelmi incidens elkerülése érdekében.

Az IT Bridge Korlátolt Felelősségű Társaság gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag a jogosult személyek és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá nyomon követhető és ellenőrizhető módon, továbbá biztosítja, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 A kiszállítási szolgáltatás keretében a fuvarozók által megvalósított adatkezelésre nézve a fuvarozók adatvédelmi előírásai irányadók.

Az adattovábbítás során az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát a hatályos jogszabályokban előírt szigorúságú szerződéses biztosítékokkal biztosítja. Az adattovábbítás jogszerűségéért és az adatok biztonságáért az Adatkezelőt teljeskörű felelősség terheli.

4. Tárolási idő

Adatkezelő az Érintetti adatokat a fentiekben, az egyes adatkezelési céloknál meghatározott ideig tárolja, ezt követően az adatok megsemmisítésre kerülnek. Az adatok tárolásának időtartamára a mindenkor hatályos jogszabályi előírások is vonatkoznak, azaz ha jogszabályi előírás az adat tárolását a fent megjelölt időtartamon túlmenően is előírja, úgy az adatot az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig jogosult tárolni.

VII. Adatkezelő által az adatvédelem körében tett intézkedések

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő további intézkedésekkel biztosítja

a)        a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b)        az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c)         annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d)        annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e)        a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f)         azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

VIII. Az Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:

a)        Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Szabályzat;

b)        Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal, garanciák, stb.);

c)         Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;

d)        Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:

-           az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték

-           az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja

-           az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre

-           az adatkezelés jogellenes

-           jogi kötelezettség előírja a törlést

-           az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;

e)        Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;

f)         Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;

g)        Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;

h)        visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az info@jasz.hu e-mail címen illetve a webáruházban lehet benyújtani a webáruházban található GDPR menüpont alatti űrlapon, vagy az Adatkezelő 1154 Budapest, Gábor Áron utca 22. szám alatti postacímére küldheti meg írásban. Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles , de a fenti elérhetőségeken megbízott adatvédelmi felelős áll az Érintettek rendelkezésére.

Adatkezelő jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről, vagy a regisztrált webes felületről beérkező megkereséseket Adatkezelő úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén Adatkezelő jogosult az Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja. Adatkezelő a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.

Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Adatkezelőnél a fent megadott elérhetőségeken (info@jasz.hu e-mail címen, illetve a webáruházban található GDPR menüpont alatti űrlap kitöltésével, vagy a 1154 Budapest, Gábor Áron utca 22. levélcímen).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

-adatairól,

-azok forrásáról,

-az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

-időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

-az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

-adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

-az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követően legfeljebb 1 hónapon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

IX. Tevékenységünkre irányadó főbb jogszabályok

 

O  {C}{C}a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

O  {C}az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)

O  {C}a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

O  {C}az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)

O  {C}az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)

O  {C}a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

O  {C}a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

O  {C}a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

O  {C}a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.) 

X. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a weboldalon történik.

Budapest, 2020. június 30.